Schweizer TV
Kanal 9
1074
Sofy TV
1016
TeleBarn
1138